1. Lepingu dokumendid

   

  • Lepingu lahutamatud osad on lisad, milles lepitakse kokku lepingu sõlmimise ajal ja pärast lepingu sõlmimist ning mis moodustavad koos lepinguga ühtse tervikliku kokkuleppe poolte vahel. Lepingu dokumentide omavahelise vastuolu korral lähtuvad pooled lepingu teksti prioriteedi põhimõttest.
  • Lepingul on sõlmimise hetkel järgmised lisad:
   • teenusekirjeldus (lisa 1);
   • vastuvõtuleht (lisa 2);
   • teenuse osutaja poolt kinnitatud ja kehtiv kodukord (lisa 3);
   • teenuse osutaja poolt kehtestatud hinnakiri inkontinentsivahenditele ja pediküüri teenusele (lisa 4).

   

  1. Üldsätted

   

  • Leping reguleerib poolte vahelisi suhteid väjaspool kodu osutataval ööpäevaringsel üldhooldusteenusel.
  • Väljaspool kodu osutatav ööpäevaringne üldhooldusteenus (edaspidi teenus) on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.
  • Pooled võivad eraldi kokku leppida, et teenuse osutaja osutab ja /või vahendab teenuse saajale ka muid lepingu lisad 1 ja 2 (teenusekirjeldus ja intiimteenused) nimetamata teenuseid.
  • Lepinguga reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi õigusest.
  • Lepingu iga punkti tõlgendatakse koos teiste vastavate punktidega, lähtudes lepingu eesmärgist.

   

  1. Teenuse tasu ja tasu maksmise kord

   

  • Teenuse eest tasutakse omaosalustasu (edaspidi tasu) kehtiva hinnakirja alusel. Hinnakirja muutmine ei too kaasa lepingu muudatust.
  • Hinnakirja muudatustest teavitab teenuse osutaja lepingu pooli vähemalt 60 päeva ette.
  • Teenuse saajale osutatavate teenuste eest (Lisa 1) kohustub teenuse saaja kontaktisik/eestkostja maksma teenuse osutajale tasu.
  • Teenuse osutamise arvestusperioodiks on kalendrikuu. Kui periood on lühem kui 1 kuu, siis tasu arvestatkse valemi järgi: kuu tasu jagatakse ühes kuus olevate kalendripäevade arvuga, korrutatakse konkreetses kuus tegelikult teenust osutatud päevade arvuga.
  • Kui teenuse saaja kasutab teenust osaliselt seoses ajutise eemalolekuga (näit. haiglaravil, kodus), siis tasutakse pansionaadile 100% tasust voodikoha säilitamise eest. Alates 5. eemal viibimise päevast vähendab Pansionaat tasu toiduraha võrra. Järgmise kuu tasust tasaarveldatakse toiduraha maha esitatud avalduse alusel.
  • Tasu saamiseks esitab teenuse osutaja teenuse saajale ja või kontaktisikule/eestkostjale arve jooksva kalendrikuu eest jooksva kuu 05. kuupäevaks (ettemaksuarve), millise maksetähtaegv on 10 päeva.
  • Arve edastatakse teenuse saajale või kontaktisikule/eestkostjale e-postiga. Soovi korral on võimalik saada arve paberkandjal teenuse osutaja juures kohapeal.
  • Tasu maksmine on teenuse saaja ja kontaktisiku/eestkostja solidaarkohustus. Solidaarkohustuse puhul võib teenuse osutaja nõuda tasu maksmist täielikult või osaliselt teenuse saajalt või kontaktisikult/eestkostjalt ühiselt või igaühelt eraldi järgnevalt:

  3.8.1 teenuse saaja kuu sissetulek koosneb talle määratud pensionist summas 00.00eurot;

  3.8.2 teenuse saaja omaosaluseks on otsuse tegemise hetkel 000,00 eurot, mille kontaktisik/eestkostja tasub Pansionaadilt Kose OÜ saadetud arve alusel;

  3.8.3 Tallinna linn rahastab üldhooldusteenuse hoolduskulude (2023 aastal hoolduskulu 500,00 eurot) tasumist teenuseosutaja poolt esitatud arve alusel kuni kehtestatud piirmäära ulatuses.

  • Lepingut ei muudeta, vaid arvutatakse teenuse tasu uus suurus kui:
   • teenuse saaja pension või muu sissetulek muutub;
   • muudetakse teenuse tasu suurust.
  • Lepingut muudetakse, kui kontaktisik/eestkostja muutub.
  • Lähtuvalt teenuse rahastamise muutumisest 01.07.2023 korrigeeritakse teenuse saaja poolt tasumisele kuuluv juuli 2023 tasu järgmise kalendrikuu jooksul.
  • Teenuse saaja maksab viivist tähtajaks tasumata summalt 0,029% iga viivitatud päeva eest.
  • Kui leping lõpeb teenuse saaja lahkumisel teenuselt või surma tõttu, siis tagastab teenuse osutaja kontaktisikule/eestkostjale Pansionaat Kose OÜ-le ettemaksuna makstud tasu teenuse saaja/pärija või kontaktisiku/eestkostja arveldusarvele 15 päeva jooksul alates teenuse saaja/pärija või kontaktisiku/eestkostja vastava avalduse kättesaamisest, kus on välja toodud ettemaksuna makstud tasu suurus ja teenuse saaja/pärija või kontaktisiku/eestkostja arveldusarve number, kuhu taotletav rahasumma tuleb kanda. Avaldus ettemaksu tagastamiseks tuleb esitada mõistliku tähtaja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates vastava õiguse teadsaamisest/tekkimisest.

   

   

  1. Poolte õigused ja kohustused

   

  • Teenuse saajal on õigus:

  4.1.1. saada teenust lepingus sätestatud tingimustel, mis on kooskõlas hooldusplaaniga;

  4.1.2 teha ettepanekuid teenuse sisule ja teenuse osutaja teenuse osutamise kohta.

   

  4.2 Teenuse saaja on kohustatud:

  4.2.1 järgima teenuse osutaja kodukorda, mida on eelnevalt teenuse saajale tutvustatud ja mis on käesoleva lepingu sisu;

  4.2.2 tegema koostööd hooldusplaani koostamisel ja rakendamisel;

  4.2.3 maksma teenuse saamise eest teenuse osutajale lepingu punktis 3 sätestatud tingimuste kohaselt;

  4.2.4 kontaktisikul/eestkostjal on kohustus tagada teenuse saajale järjepidevalt retsepti ravimite olemasolu;

  4.2.5 informeerima teenuse osutajat või tema esindajat kõigist teenuse saamisega seotud või teenuse saamist takistavatest olulistest asjadest;

  4.2.6 tasuda Kodukorras, Hinnakirjas ja Lepingus loetletud teenuste osutamise eest sätestatule (näit. Inkontinentsivahendid, pediküür, juuksur jne);

  4.2.7 teenuse saaja või kontaktisik/eestkostja on kohustatud tasuma haigla arved, med.transpordi arved teenuse saaja transportimisel haiglast Pansionaati.

   

  4.3 Teenuse osutajal on õigus:

  4.3.1 saada nõuetekohaselt osutatud teenuse eest punktis 3 ettenähtud tasu;

  4.3.2 teha kõik mõistlikult võimalik, et ennetada ja takistada mistahes haiguste levikut teenuse osutamise asukohas, sealhulgas võtta kasutusele selleks tarvilikke meetmeid, kehtestada täiendavaid nõudeid ja piiranguid ja nõuda teenuse saajalt selliste nõuete järgimist;

  4.3.3 nõuda kontaktisikult/eestkostjalt isiku andmete ja informatsiooni edastamist või neile juurdepääsu võimaldamist;

  4.3.4 paigutada teenuse saajat ümber teise ruumi juhul, kui see on vajalik mh teenuse saaja terviseseisundi muutumise tõttu;

  4.3.5 muuta ühepoolselt Lepingus nimetatud tingimusi teavitades sellest teenuse saajat ja kontaktisikut/eestkostjat minimaalselt 1 (üks) kalendrikuu ette. Juhul kui teenuse saaja või kontaktisik/eestkostja ei nõustu tingimuste muudatustega, on nimetatud isikutel õigus Leping üles öelda 1(ühe) kalendrikuu jooksul alates teavituse saamisest;

  4.3.6 hinnata ja muuta ühepoolselt teenuse saajale osutatava teenuse sisu ja mahtu lähtuvalt hooldusvajadusest ning vastavalt hooldusplaanile;

  4.3.7 nõuda esitatud arvete tähtaegset tasumist ning keelduda teenuse osutamisest, kui ei ole tasutud teenuste eest tähtaegselt.

   

  4.4 Teenuse osutajal on kohustus:

  4.4.1 osutada teenuse saajale teenust selliselt, et teenuse saaja väärikus ja privaatsus oleks tagatud;

  4.4.2 koostada hooldusplaan koostöös teenuse saajaga;

  4.4.3 anda kontaktisiku/eestkostja nõudmisel teavet teenuse saaja olukorra ja teenuse osutamise kohta, kui see ei ole vastuolus õigusaktide või kohtulahendiga;

  4.4.4 anda teenuse saaja tervisliku seisundi ja vajaduste kohta teavet teenuse saaja lähedastele, kelle suhtes on teenuse saaja andnud eelnevalt oma kirjaliku nõusoleku teda puudutava teabe jagamiseks ja edastamiseks. Sealhulgas anda viivitamatult teada teenuse saaja tervisliku seisundi haivenemisest või hospidaliseerimisest;

  4.4.5 tagada nõuetekohast, kvaliteetset hooldust ja põetust vastavalt teenuse saaja tervislikule seisundile ja lähtudes tema hooldusplaanist;

  4.4.6 tutvustada teenuse saajale kodukorda ja aidata kohaneda teenuse osutaja olustikuga;

  4.4.7 informeerida teenuse saajat või tema kontaktisikut/eestkostjat kõigist teenuse osutamisega seotud või teenuse osutamist takistavatest olulistest asjaoludest;

  4.4.8 teavitada kontaktisikut/eestkostjat lepingu lõpetamisest;

  • teavitada kontaktisikut/eestkostjat teenuse saaja surmast;
  • teenuse saaja surma korral korraldab Pansionaat Kose OÜ lahkunu transpordi Matusebüroo Forsius abiga, kellega Pansionaadil on sõlmitud koostöö leping.

   

  1. Konfidentsiaalsus

   

  • Pooled peavad lepingu täitmise käigus saadud informatsiooni konfidentsiaalseks, ei anna seda edasi kolmandatele isikutele ilma teise poole eelneva kirjalike nõusolekuta, välja arvatud seadustes ettenähtud juhtudel. Käesolev nõue kehtib tähtajatult.
  • Teenuse osutaja kohustub hoidma konfidentsiaalsena kogu teenuse osutamise käigus saadud informatsiooni nii lepingu kehtivusaja jooksul kui ka tähtajatult pärast seda. Pooled loevad konfidentsiaalseks informatsiooniks kogu lepinguga seotud teavet.
  • Teenuse osutaja edastab konfidentsiaalset informatsiooni ainult nendele töötajatele (sh võimalikele kolmandatele isikutele keda kasutatakse enda tööülesannete täitmisel), kes on otseselt seotud lepingu täitmisega ning suudavad tagada, et täidetakse kohustuslikku konfidentsiaalsuenõuet;
  • Pooled kohustuvad järgima konfidentsiaalse informatsiooni edastamisel ning hoiustamisel vajalikke turvameetmeid, et kaitsta konfidentsiaalse informatsiooni tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest;
  • Pool, kes tuvastab konfidentsiaalsuskohustuse rikkumise fakti, kohustub viivitamata kirjalikult teavitama teist poolt rikkumise asjaoludest, misjärel lepivad pooled kokku edasistes meetmetes rikkumisega tekitatud kahju vähendamiseks.

   

  1. Isikuandmete kaitse tingimused

   

  • Pooled ei avalda lepingu sõlmimise ja täitmise käigus ükskõik mis vormis teatavaks saanud juurdepääsupiiranguga teavet kolmandatele isikutele välja arvatud siis, kui neil isikutel on teabele seadusest tulenevalt juurdepääsu õigus.
  • Teenuse osutaja jaoks on juurdepääsupiiranguga teave eelkõige teenuse saaja isikuandmed, mida teenuse osutaja töötleb lepingu täitmiseks.
  • Kustutab lepingu lõppemisel isikuandmed peale säilitustähtaja lõppu.

   

  1. Vastutus

   

  • Pooled täidavad oma kohustusi nõuetekohaselt, mõistlikult ja heas usus.
  • Pooled vastutavad oma kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest, välja arvatud juhul, kui täitmisest keeldumise või mittekohase täitmise õigus tuleneb lepingust või seadusest.
  • Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida rikkunud pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimisel selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või ületaks.
  • Pool teatab teisele poolele lepingu rikkumisest 5 (viie) päeva jooksul arvates päevast, millal ta sai teada või pidi lepingu rikkumisest teada saama.
  • Teenuse saaja hüvitab teenuse osutaja vara rikkumisel või hävitamisel rikutud või hävitatud vara väärtuste seaduses sätestatud alusel.
  • Teenuse saaja kaasatoodud või tema lähedaste poolt toodud väärtesemed/esemed ning sularaha jäävad teenuse saaja omandisse ja valdusesse, mistõttu on välistatud Pansionaat Kose OÜ vastutus nende esemete või teenuse saaja enda käes hoitava sularaha eest.

   

  1. Teadete edastamine

   

  • Teadete edastamine toimub üldjuhul telefoni, e-posti või posti teel. Kui teate edastamisel on olulised õiguslikud tagajärjed, peavad teisele poolele edastatavad teated olema edastatud kirjalikus vormis, muu hulgas Poolte lepingu lõpetamise avaldused, samuti leppetrahvi, viivise või kahju hüvitamise nõue. Kirjaliku vormiga on võrdsustatud digitaalselt allkirjastatud vorm.
  • Informatsioonilist teadet, millel ei ole õiguslikke tagajärgi, samuti korraldusliku iseloomuga või kiireloomulist teadet võib edastada telefoni või e-posti teel.
  • Lepinguga seotud teated edastatakse teisele poolele lepingu punktis 10.2 märgitud kontaktandmetel. Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud teist poolt teavitama koheselt.
  • Teade loetakse teise poole poolt kättesaaduks, kui teade on üle antud allkirja vastu või teade on saadetud tähitud kirjaga teise poole postiaadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva või kui teade on edastatud elektroonilises vormis teise poole e-posti aadressile ning selle kättesaamine on kinnitatud e-kirjaga.

   

  1. Lepingu jõustumine, lõpetamine ja lõppemine

   

  • Leping jõustub selle allkirjastamisest poolte poolt, rakendatakse tagasiulatuvalt, alates 01.07.2023 ning kehtib kuni lepingust tulenevate õiguste realiseerimise ja kohustuste nõuetekohase täitmiseni.
  • Lepingut võib muuta või selle lõpetada poolte kokkuleppel. Muudatused vormistatakse kirjalikult lepingu lisana.
  • Teenuse saaja võib lepingu erakorraliselt üles öelda mõjuval põhjusel, teavitades sellest vähemalt 14 päeva ette.
  • Teenuse osutaja võib lepingu erakorraliselt üles öelda, teatades sellest vähemalt 14 päeva ette, juhul, kui teenuse osutamine seab ohtu töötaja ja/või teiste teenuse saaja tervise ja turvalisuse.
  • Teenuse osutajal on õigus teenuse osutamine lõpetada, kui teenuse vajadus on muutunud või ära langenud.
  • Teenuse saajal ja teenuse osutajal on õigus leping ennetähtaegselt üles öelda, kui kõiki asjaolusid arvesse võttes ei ole mõistlik eeldada et Pooled jätkavad lepingu täitmist.
  • Poolte kirjalikul kokkuleppel võib lepingu igal ajal lõpetada.
  • Lepingu lõppemine ei mõjuta selliste kohustuste täitmist, mis oma olemuse tõttu kehtivad ka pärast lepingu lõppemist (nt konfidentsiaalsuskohustus, isikuandmete kaitse kohustus).
  • Lepingu lõpetamist ei vormistata kirjaliku muudatusena, kui teenuse saaja:

  9.9.1 lahkub teenuselt;

  9.9.2 sureb.

   

  1. Kontaktisikud:

   

  10.3 Lepingus märgitud kontaktisikute muutumisest teavitab Pool teist poolt viivitamata kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  1. Lõppsätted

   

  • Kui mõni lepingu säte osutub kas osaliselt või täielikult kehtetuks, siis see ei mõjuta kogu lepingu ning ülejäänud lepingu sätete kehtivust.
  • Leping allub võlaõiguse seaduse regulatsioonile.
  • Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus kostja elu-või asukohajärgses kohtus.
  • Variant 1: Leping allkirjastatakse digitaalselt. Lepingu sõlmimise kuupäevaks on hilisema allkirja andmise kuupäev. Variant 2: Leping allkirjastatakse paberkandjal, kahes eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks eksemplar.